Kaspersky Data Files Extensions - Wat zijn kasperskydata-bestanden en hoe kan ik een kasperskydata-bestand openen? | OpenTheFile
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wat zijn kasperskydata bestanden en hoe kan ik een kasperskydata bestand te openen?

File Type Categorie File Format
.kde Kaspersky Data Files KryptoStorage Container File
.kdz Kaspersky Data Files Kaspersky Virus Bases File